Skogbruk - landbrukskontoret
Publisert 14.09.2017
Skogdag s 1

 

Publisert 07.09.2017
Skog

 

Publisert 25.08.2017
Skogbrukets dag 250817

 

Publisert 18.08.2017
Søknadsfrist tilskudd skog

 

Publisert 11.08.2017
Skogbruksplan

 

Publisert 02.05.2017
Nyhetsbrev nr 1

 

Publisert 26.01.2017
infoside

Se info-side fra takstutvalger her! Og Bli med på Facebookgruppa "nye skogbruksplaner"

Publisert 25.01.2017
grana.jpg

kontoutskrifter for skogfond 2016 er nå tilgjengelig i Altinn! 

Publisert 02.11.2016
Smågran

Tilskudd til tettere planting – Frist for andre søknadsomgang. Søknadsfrist 7.november 2016.

 

Publisert 05.10.2016
grana.jpg

Det kan gis inntil 40% tilskudd til gjødsling.

Det må foreligge regning/faktura som dokumenterer utført gjødsling. Areal, bonitet, gjødselmengde og vegetasjonstype sammen med kartutsnitt som viser beliggenhet av det aktuelle feltet. Videre må det skrives om du ønsker å søke tilskudd eller ikke.

 

Kartfesting av arealene er en forutsetning for utbetaling av tilskudd. Dresom det avdekkes at tiltak er gjennomført i strid med retningslinjene kan det medføre hel eller delevis avkortning av tilskudd, eventuelt krav om tilbakebetaling.

Frist for å levere refusjonskrav/søknad om gjødsling er 10. oktober 

Publisert 09.02.2016
Skogfondkurs

Skogfond er et svært gunstig ordning. Når skogfondsmidlene brukes riktig øker nettoinntekten til skogeier betydelig. Tilsvarende øker lønnsomheten av investeringene. På bildet ses fornøyde kursdeltagerer fra Skogfondkurs i vår. Nå har du sjansen til å bli med på en svært nyttig kurskveld!   

Publisert 07.01.2016
Kurvbredde

Har du innbetalt for lite skogfond gjennom 2015? Dersom du har trukket mindre enn 40% gjennom året kan differansen opp til 40% etterbetales. Frist for å registrere denne innbetalingen er 6. februar det påfølgende år.

Publisert 04.11.2015
Kurvbredde

Når vi kjører på en skogsbilveg tenker vi kanskje ikke så ofte over bredden. Vi ser tømmerbilene kjøre og tenker at her er det da bredde nok. Er vegen bygd etter vegnormalene så er den jo det, men det er  mange av vegene våre som ikke holder de kravene.

 

Publisert 05.10.2015
Bru 1

Vi har en hel del forskjellige bruer i Glåmdalsregionen, lange og korte, høye og lave. Men felles for de fleste er at de begynner å bli ganske gamle. Det er kanskje på tide å få en skikkelig sjekk på brua? Er det sprekker, setninger, rust og lignende som er farlig?

 

Publisert 05.10.2015
Snuplass Kongsvinger 1

I Kongsvinger er det gjort en del ombygginger av skogsbilvei de siste årene. Flaskehalspotten var midler avsatt i 2012 og 2013. De ble godt mottatt og medførte en del punktutbedringer, spesielt til ombygging av snuplasser. 

Publisert 18.09.2015
Nytt rør ved Hofferbua

Vi får håpe rørene holden denne gangen!  

Det er lagt ned tre nye rør på opptil 1 m diameter + et overløp nedenfor Steinlausholen, og ett nytt 1 m rør oppe ved Hofferbua.

Det er fylt i nye masser i veglegemet, antagelig mellom 500 og 600 m3 til sammen.

Vegforeningen valgte denne løsningen med rør da det gjaldt å få vegen raskt tilbake i kjørbar stand.

På et av bildene ser man stålrørene som lå oppe ved Hofferbua, disse var temmelig rustne og det er antagelig medvirkende til at vannet har gravd ut rundt røret slik at veglegemet har kolapset.

 

Publisert 11.09.2015
Logo veipådriver

Etter forrige ukes nedbør er det kanskje behov for å legge nye eller skifte for små renner og rør under veger.

 

Publisert 18.08.2015
Per m hund utsnitt

Per Almqvist (50) er fra 1. august ansatt som prosjektleder og vegpådriver, der målet er å bedre standarden på skogsbilvegnettet og heve vegkompetansen i alle kommunene i glåmdalsregionen.  

Publisert 18.06.2015
Skogdag 11.06.15 ekstra

At skog er viktig for Solør viser oppmøte på skogdag i Åsnes (Haraldsåsen) sist uke med nærmere 90 interesserte.

Strålende sol, et svært aktuelt fagprogram samt servering av rømmegrøt og spekemat gjorde sitt til det store oppmøte. Glommen Skog BA og landbrukskontorene i Grue, Åsnes og Våler inviterte i fellesskap og tema var markberedning, såing, planting og vegvedlikehold.

 

Publisert 18.05.2015
Skogdag 2014 beiteskader

 

Glommen skog, Grue, Åsnes og Våler kommuner inviterer til skogdag torsdag 11. juni.

Program finner du her (PDF, 346 kB)

Publisert 10.04.2015
Granskog

Hedmarksskogbruket hadde også i 2014 en positiv utvikling med økende aktivitet på de fleste områder. Rekordavvirkningen på 3 millioner kubikkmeter tømmer til industrielt formål hadde en førstehåndsverdi på over 1 milliard kroner. Dette ga grunnlag for betydelig verdiskaping gjennom fylkets store tremekaniske industri, som nå også leverer bedre resultater. Eksporten av massevirke til Karlstadindustrien har økt betydelig etter bortfall av nasjonal industrikapasitet.

Les hele årsrapporten fra Hedmark her

Tall for avvirkning og bruk av skogfond for Våler og Åsnes finner du her (PDF, 193 kB).

Publisert 09.04.2015
Skogfondkurs

Det gjennomføres i disse dager tre kurs i "Smart bruk av skogfond". Det er stor interesse for kurset og tilbakemeldingene fra deltagerne er at dette er nyttig! Onsdag 8. april var det kurs på Sønsterud. Bjørn Helge Bjørnstad (sittende) fra Skogbrukets kursinstitutt er kursleder og får på en god pedagogisk måte synliggjort hvor verdifull skogfondordningen er for skogbruket.  På bildet fra venstre: Ola Nymoen, Ole Marius Sillerud, Olaf Ullerud, Frank Korntorp, Steinar Kalfoss, Elisabeth Holstad, Bjørn Holstad og Torbjørn Klundsæter.

Siste kurs i vår er den 15. april. Det vurderes flere kurs til høsten.

Publisert 13.03.2015
Logo Aktivt Skogbruk

 

 

 

 

 

 

Skogfond er et svært gunstig ordning. Når skogfondsmidlene brukes riktig øker nettoinntekten til skogeier betydelig. Tilsvarende øker lønnsomheten av investeringene.

Publisert 05.03.2015
Borg Engø og Bredal Foss 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

John Arne Borg Engø fra Åsnes og Anders Bredalen Foss fra Våler gjorde det skarpt under Gründercampen som ble arrangert i forbindelse med Østerdalskonferansen 3.-4. mars i Terningen Arena. Temaet studentene fikk var "Hvem har den beste, nye forretningsideen basert på skogressuresene i innlandet?"

Publisert 30.01.2015
Skogen i vinterdrakt

Skogfond skal sikre at du som skogeier har midler til å finansiere investeringer på din skogeiendom. Ved tømmerhogst skal en del av verdien på tømmeret settes av på skogfond. Beløpet som blir satt av til skogfond er ikke skattepliktig. Beløpet kan kun benyttes til aktiviteter knyttet til skogeiendommen. 

Publisert 29.01.2015
Furu nærbilde

Kontaktutvalget for skog skal sikre god dialog og samhandling mellom næringa og forvaltninga. Kontaktutvalget skal være et forum for utveksling av kunnskap, meninger og nye ideer, under målsettingen om å bidra til positiv utvikling av skognæringa i øvre Solør.

Publisert 29.01.2015

Skogkommunene Våler og Åsnes har tilsammen omlag 1,4 millioner dekar produktivt skogareal. Det skjer en betydelig verdiskaping gjennom primærskogbruket og treindustrien i de to kommunene.

Publisert 20.08.2014
Skogdag 2014 beiteskader

Glommen skog BA og Landbrukskontoret for Våler og Åsnes arrangerte skogdag i Søndre Fløgen. Fylkesmannen i Hedmark bidrog faglig.

Skogbruk
Login for redigering