Vilt - landbrukskontoret
Publisert 26.06.2017

Næring, miljø og teknisk-utvalget i Våler kommune vedtok 8.juni å legge ut forskrift om åpning av jakt på bever og mål for forvaltning av bever i Våler kommune til offentlig ettersyn.

 

 

Publisert 02.05.2017
Nyhetsbrev nr 1

 

Publisert 19.04.2016
rådyr

 Felles landbrukskontor for Våler og Åsnes har utarbeidet en plan for Våler og Åsnes kommuner. Den er vedtatt politisk i begge kommuner i mars 2016.

Planen skal være et styringsverktøy i forvaltningen av hjorteviltet i de to kommunene og skal legges til grunn ved utarbeidelse og godkjenning av fremtidige bestandsplaner.
Det er viktig for kommunen å ha en god dialog med rettighetshaverne, nabokommuner og overordnede myndigheter. Planen har derfor vært sendt på høring til relevante instanser, Fylkeskommunen og nabokommuner. 
 
Forvaltningsplanen finnes på menyen til høyre som egen fil.
Publisert 18.03.2016
Rådyr

Utvalg for næring og miljø i Våler har vedtatt nytt minsteareal for rådyr. Se forskrift.

Det er nå krav om minimum 1.000 daa sammenhengende, tellende areal, for tildeling av fellingstillatelse på rådyr. Tidligere var arealet 3.000 daa. Det er nå likt minsteareal i Åsnes og Våler. Dette åpner for et større jaktuttak av rådyr i kommunen. Et større uttak vil forhåpentligvis føre til færre påkjørsler langs vegen våre. 

Som en følge av nedsatt minsteareal er det nå mulig å søke om kvotefri jakt på rådyr på sammenhengende arealer på minimum 20.000 daa. For å få tildelt kvotefri jakt må jaktvaldet sammen med søknad sende med en forvaltningsplan med inntil 5 års varighet.

Publisert 27.01.2016
Kommnale viltfond

Kommunale viltfond kan bla brukes til å fremme viltforvaltning, styrke kunnskap om viltet, jaktorganisering og viltstelltiltak i regi av organisasjoner, enkeltpersoner eller kommunen selv. Søknadsfrist 1. mars. 

Publisert 07.09.2015

Rovviltnemnda i Hedmark har vedtatt kvoter for lisensfelling av jerv i Hedmark. Til sammen 15 jerv tillates felt i perioden 10. september 2015 til 15. februar 2016.

 

Publisert 07.09.2015

Miljødirektoratet har den 19.8.2015 åpnet opp for lisensfelling av bjørn i Hedmark høsten 2015. To bjørner kan felles mellom 21. august og 15. oktober.

 

Publisert 13.08.2015
Elg 1

Det nærmer seg høsten og jakt. Norges –jeger og Fiskerforbund –Hedmark arrangerer kurset "Storviltjegerens ansvar mer enn du tror" under Elgfestivalen i Trysil 28.-29. august. Pensumet tilfredsstiller krav til jaktlederkurs.

Det blir også arrangert en elgjegersamling den 8. september kl 18.30 på Norsk Skogmuseum. Her vil det bli tatt opp aktuelle temaer som våpenlovgivning, nye ettersøksregler, lover og forskrifter.

Pris kr 150,-medlem og 200,- for ikke –medlem. 

Publisert 04.02.2015

Formålet med kommunale viltfond kan blant annet brukes til tiltak for å fremme viltforvaltningen, styrke kunnskapen om viltet, jaktorganisering og viltselltiltak i regi av organisasjoner, enkeltpersoner eller kommunen selv. Søknaden sendes landbrukskontoret for Våler og Åsnes. Søknadsfrist er 1. mars. Ta gjerne kontakt dersom det er spørsmål.

Annonse for kommunale viltfond (PDF, 156 kB)

Publisert 03.02.2015
Rapport høring utmarksforvaltning

En faggruppe nedsatt av kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), i samarbeid

med Klima- og miljødepartementet (KLD) og Landbruks- og matdepartementet (LMD), har

avgitt sin rapport med forslag til tiltak for å forenkle utmarksforvaltningen.

Publisert 08.09.2014
Elg01

Fylkesrådet behandlet i møte den 1. september som om utvidet jakttid i Hedmark.  Forskrifta er gjeldende fra 1. november 2014. 

Vilt
Login for redigering